Mi'talia Kitchen

Barbaresco, Angelo Gaja, Piedmont, Italy